Statut

 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Koło nosi nazwę:

a) Koło Naukowe HASHTAG,

b) w skrócie: KN#.

2) Koło działa w ramach Katedry Informatyki Ekonomicznej, na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

3) Koło zostało założone w wyniku inicjatywy studentów-członków założycieli w dniu 16.01.2014r.

4) Opiekunem naukowym Koła jest wybrany przez Kierownika Katedry Informatyki Ekonomicznej pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, po wyrażeniu przez niego zgody.

5) Siedzibą Koła jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, zwany dalej UE.

6) Koło ma prawo do korzystania z własnego logo i pieczęci oraz godła UE.

7) Koło nie posiada osobowości prawnej.

 

Rozdział 2.
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

1) Za cele Koła uważa się:

a) pogłębianie wiedzy dotyczącej założeń teoretycznych i zastosowań technologii informatycznych wśród członków Koła,

b) tworzenie możliwości rozwoju naukowego oraz interpersonalnego dla członków Koła,

c) integrację oraz promowanie członków Koła.

2) Za środki działania Koła uważa się:

a) przeprowadzanie cyklicznych spotkań członków Koła,

b) współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami oraz ekspertami z zakresu informatyki
w ekonomii, w tym z pracownikami naukowymi UE.

c) udział w konferencjach naukowych,

d) organizowanie sympozjów, seminariów, wyjazdów i konferencji naukowych.

 

3) Środki materialne i finansowe Koła pochodzą:

a) z dotacji UE,

b) ze składek członków Koła,

c) z dochodów uzyskanych w wyniku organizowania wydarzeń przez Koło,

d) darowizn i dotacji od osób fizycznych i prawnych.

 

Rozdział 3.
CZŁONKOWIE KOŁA

 

1) Członkowie koła dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) nadzwyczajnych (honorowych).

 

Art. 1
Członkowie Zwyczajni Koła

 

1) Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy, kto:

a) jest studentem UE,

b) akceptuje zasady Statutu i złożył deklarację przystąpienia do Koła,

c) został przyjęty decyzją Zarządu Stowarzyszenia,

2) Każdy członek zwyczajny ma prawo do:

a) biernego i czynnego prawa wyborczego do Zarządu Koła,

b) jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Koła,

c) udziału w działaniach i inicjatywach będących przedmiotem pracy Koła,

d) składania propozycji i wniosków do Zarządu Koła oraz Walnego Zgromadzenia Koła.

3) Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

a) czynny i stały udział w cyklicznych spotkaniach Koła,

b) aktywny udział w pracach i inicjatywach Koła,

c) wypełnianie przyjętych przez siebie zadań z należytą starannością i rzetelnością,

d) przestrzeganie Statutu i Uchwał Zarządu Koła,

e) godne reprezentowanie UE, Koła i dbałość o jego dobre imię.

 

 

Art. 2
Członkowie Nadzwyczajni Koła

 

1) Członkami nadzwyczajnymi (honorowymi) mianuje się osoby, szczególne zasłużone dla Koła, rozwoju dziedziny technologii informacyjnych, ekonomii lub UE.

2) O przyznaniu honorowego członkostwa decyduje Zarząd, poprzez podjęcie Uchwały.

3) Każdy członek nadzwyczajny ma prawo do:

a) udziału w działaniach i inicjatywach będących przedmiotem pracy Koła,

b) składania propozycji i wniosków do Zarządu Koła oraz Walnego Zgromadzenia Koła.

4) Do obowiązków członków nadzwyczajnych należy:

a) przestrzeganie Statutu i Uchwał Zarządu Koła,

b) godne reprezentowanie UE, Koła i dbałość o jego dobre imię.

c) wypełnianie przyjętych przez siebie zadań z należytą starannością i rzetelnością,

 

Art. 2
Utrata Członkostwa

 

1) Utrata Członkostwa następuje w przypadku:

a) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej Zarządowi Stowarzyszenia na piśmie,

b) śmierci, utraty osobowości prawnej lub utraty praw obywatelskich na mocy wyroku sądu,

c) wykluczenia uchwałą Zarządu.

 

Rozdział 4.
WALNE ZGROMADZENIE KOŁA

 

1) Do Walnego Zgromadzenia Koła należą wszyscy Członkowie Zwyczajni Koła.

2) Każdemu Członkowi przysługuje jeden głos.

3) Członek Koła nie ma prawa wstrzymać się od głosu.

4) Walne Zgromadzenie Koła jest zwoływane:

a) na wniosek Prezesa lub Wiceprezesa zarządu Koła,

b) na wniosek Opiekuna Koła,

c) na wniosek minimum 1/3 wszystkich członków,

5) Walne Zgromadzenie Członków powinno zostać zwołane co najmniej raz w roku.

6) Walne Zgromadzenie Koła obraduje w oparciu o przyjęty przez siebie porządek obrad, przedstawiony przez Zarząd Koła.

7) Walne Zgromadzenie Członków Koła podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą
większością głosów.

8) Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Koła należy:

a) uchwalanie Statutu oraz jego nowelizacji,

b) wybór Zarządu Koła,

c) zatwierdzanie planu pracy Koła na okres jednego roku,

d) podejmowanie decyzji w sprawach Koła, co do których nie ma zgodności pomiędzy członkami Zarządu Koła,

e) podejmowanie decyzji w sprawach wniesionych pod obrady,

f) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Koła.

 

Rozdział 5.
ZARZĄD KOŁA

1) Zarząd Koła składa się z:

a) Prezesa Zarządu Koła,

b) Wiceprezesa Zarządu Koła,

c) Sekretarza Zarządu Koła.

2) Zarząd Koła jest wybierany na Walnym Zgromadzeniu Koła w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

3) Pierwszy Zarząd wybierany jest na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Koła, zwołanym przez członków założycieli, po rejestracji Koła przez władze UE.

4) Kadencja Zarządu trwa jeden rok.

5) Odwołanie Zarządu jest możliwe na Walnym Zgromadzeniu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy pełnoprawnych członków Koła lub na wniosek członków Zarządu.

6) Do zadań zarządu należy:

a) organizacja, koordynacja prac i inicjatyw Koła,

b) reprezentowanie Koła wobec władz UE oraz instytucji, osób fizycznych i prawnych,.

c) współpraca z Opiekunem Koła,

d) składanie sprawozdania z działalności Koła władzom UE co najmniej raz w semestrze.

e) prowadzenie gospodarki finansowej Koła.

 


Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Art. 1.
Likwidacja Koła

 

1) Koło ulega rozwiązaniu w przypadku podejmowania działań sprzecznych ze Statutem Koła oraz przepisami UE.

2) Koło może zostać rozwiązane na wniosek:

a) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;

b) opiekuna Koła.

 

Art. 2.
Zmiany w Statucie

1) Nowelizacja Statutu Koła następuje na Walnym Zgromadzeniu Koła w formie uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów.

2) Inicjatywę nowelizacyjną mają Organy Koła, grupa minimum dziesięciu Członków Zwyczajnych i grupa minimum piętnastu Członków Nadzwyczajnych (Honorowych).

3) Statut i jego zmiany wchodzą w życie po stwierdzeniu ich zgodności z przepisami prawa i Statutu Uczelni

Koło Naukowe Hashtag